Regulamin

REGULAMIN ELGACONU 2018 – 14 PŁOCKICH DNI FANTASTYKI

 

1. Konwent Elgacon 2018 – 14 Płockie Dni Fantastyki (nazywany później Elgaconem) jest organizowany przez Płocki Klub Fantastyki Elgalh’ai.

2. Każdy uczestnik Elgaconu otrzymując wejściówkę akceptuje niniejszy regulamin i zobowiązuje się jednocześnie przestrzegać jego warunków.

3. Wszystkie osoby uczestniczące w konwencie mają obowiązek zapoznać się, zaakceptować i przestrzegać treści niniejszego regulaminu. Niedopełnienie tego obowiązku nie może być podstawą do ewentualnych roszczeń w stosunku do organizatorów Elgaconu.

4. Regulamin dostępny będzie:

- na stronie internetowej elgacon.pl

- przy wejściu na teren Elgaconu

- w każdym informatorze konwentowym.

5. Miejscem konwentu Elgacon jest Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 22 im. Janusza Korczaka, ul. Czwartaków 6

6. Osoby nie przestrzegające regulaminu mogą zostać usunięte z terenu konwentu.

7. Na terenie Elgaconu uczestnicy mogą przebywać od soboty godz. 9:00 do niedzieli godz. 18:00.

8. Przed wejściem na teren Elgaconu należy dokonać pełnej akredytacji. Za każdy poprowadzony punkt programu oraz każdą jednostkę dyżurową gżdacza przysługuje zniżka 5 złotych.

9. Na terenie Elgaconu mogą przebywać jedynie osoby posiadające identyfikator do tego uprawniający.

10. Każdy uczestnik zobowiązany jest nosić identyfikator w widocznym miejscu. W razie przypadkowego uszkodzenia identyfikatora należy zgłosić się do akredytacji w celu uzyskania nowego.

11. Każdy uczestnik powinien na własną rękę ubezpieczyć się od następstw nieszczęśliwych wypadków na czas przebywania na terenie Elgaconu. Dodatkowo oświadcza, że nie będzie wnosił żadnych roszczeń do organizatorów w razie doznania szkody psychicznej lub fizycznej w czasie trwania konwentu.

12. Osoby niepełnoletnie zobowiązane są przedstawić przy akredytacji zgodę rodzica lub opiekuna prawnego na udział w Elgaconie wraz z jego kontaktowym numerem telefonu.

13. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy pozostawione bez opieki lub zagubione. Na terenie Elgaconu działają szatnie, w których można bezpiecznie pozostawić okrycie wierzchnie i bagaże.

14. Zabronione jest wnoszenie na teren Elgaconu przedmiotów niebezpiecznych jak broń palna, broń biała, bokeny czy materiały wybuchowe lub toksyczne bez wyraźniej zgody organizatorów. Przedmioty te muszą jednak pozostać zabezpieczone. Późniejsze użycie tych przedmiotów podczas prelekcji czy pokazów także wymaga zgody Organizatora.

15. Broń palna i pneumatyczna (ASG, paintball, hukowce i inne) wnoszona na teren imprezy musi mieć rozłączony napęd (odłączone akumulatory, puste zasobniki gazu), zwolnioną sprężynę oraz puste magazynki i komory nabojowe, a bezpieczniki ustawione w pozycji bezpiecznej. Uczestnik wchodząc na teren Elgaconu może zostać sprawdzony pod kątem spełnienia powyższych warunków. Odstępstwa od tej reguły (np. podłączenie napędu czy załadowanie amunicji hukowej na potrzeby pokazu) są możliwe wyłącznie za zgodą Organizatora Elgaconu.

16. Podczas trwania Elgaconu zabronione jest kierowanie broni czy jakiegokolwiek niebezpiecznego narzędzia w stronę innego uczestnika Elgaconu z wyjątkiem sytuacji, gdy udzielił na to wyraźną zgodę (np. podczas pozowania do zdjęć).

17. Na terenie Elgaconu uczestnicy są zobowiązani do zachowania czystości i porządku.

18. Na terenie Elgaconu obowiązuje całkowity zakaz wnoszenia i spożywania alkoholu.

19. Na terenie Elgaconu obowiązuje całkowity zakaz palenia. Palenie dozwolone jest poza budynkiem Elgaconu

20. Na terenie Elgaconu obowiązuje całkowity zakaz zażywania wszelkich środków odurzających i psychotropowych.

21. Osoby znajdujące się pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających lub psychotropowych mogą zostać usunięte z terenu Elgaconu.

22. Każdy uczestnik Elgaconu zobowiązany jest do kulturalnego zachowania i podporządkowania się decyzjom organizatorów.

23. Za wszelkie szkody odpowiedzialność (w tym finansową) ponoszą sprawcy.

24. W przypadku konfliktu pomiędzy uczestnikami Elgaconu organem rozstrzygającym jest Organizator.

25. Noclegi są dozwolone tylko w wyznaczonych salach noclegowych.

26. Sale prelekcyjne dostępne są dla uczestników Elgaconu w godzinach: sobota 10:00-23:00, niedziela 9:00-16:00. Poza tymi godzinami sale prelekcyjne będą zamknięte, z wyjątkiem wyznaczonych sal z punktami programu odbywającymi się w nocy.

27. Osoby przeprowadzające punkty programu zobowiązane są do oddania sali prelekcyjnej w stanie, w jakim została im wydana.

28. Nagrodami w konkursach jest waluta konwentowa podlegająca wymianie na nagrody w stoisku z nagrodami. Za niewykorzystaną walutę konwentową nie przewiduje się rekompensaty.

29. Na terenie Elgaconu zabrania się powielania multimediów chronionych prawami autorskimi oraz handlu nielegalnymi ich kopiami.

30. Organizatorzy Elgaconu nie ponoszą odpowiedzialności za i nie utożsamiają się z opiniami wygłaszanymi przez uczestników (w tym prowadzących punkty programu) podczas trwania konwentu.

 

2013 Developed by Blindnet